Reparatie voorwaardenAlgemene restauratie- en reparatievoorwaarden 
Atelier Wiesje 
Artikel 1 - Definities. 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever(ster) 
De persoon die opdracht geeft tot restauratie of reparatie van de in de prijsopgave vermelde goederen. 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer 
De persoon die als vertegenwoordig(er)ster van Atelier Wiesje de restauratie of reparatie opdracht aanneemt.

Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze algemene restauratie en reparatie voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot restauratie en reparatie, die opdrachtgever(ster) sluit met Atelier Wiesje.

Artikel 3 – Prijsopgave
3.1 Alle prijsopgave zijn gedurende twee maanden, tenzij uit de prijsopgave anders blijkt, onherroepelijk. De prijsopgave vervalt indien zij niet binnen die termijn door de opdrachtgever(ster wordt aanvaard. De ondernemer dient de termijnstelling van 2 maanden uitdrukkelijk in de prijsopgave op te nemen. 
3.2 De prijsopgave omvat een omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten restauratie of reparatie, de prijs, de betaalwijze, alsmede een indicatie van de levertijd respectievelijk de duur van de werkzaamheden. 
3.3 De prijsopgave dient vergezeld te gaan van een exemplaar van deze algemene restauratie en reparatie voorwaarden 
3.4 Deze algemene restauratie en reparatie voorwaarden dienen bij de ondernemer ter inzage te liggen. 

Artikel 4 - De overeenkomst. 
4.1 Een restauratie of reparatie overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een prijsopgave of aanbieding door de opdrachtgever(ster). dan wel doordat een opdrachtgever(ster) de ondernemer daartoe opdracht verstrekt. 
4.2 De overeengekomen prijzen zijn bindend. 
4.3 Bij een restauratie of reparatie aan een oud of zeer oud object dan wel een object waarvan de hogere kwetsbaarheid van het materiaal door de hoge ouderdom bekend is, bijvoorbeeld celluloid of stoffen die gedeeltelijk vergaan zijn, kunnen tijdens de restauratie of reparatie gebreken of schades optreden die inherent zijn aan de staat van het materiaal. Het is echter niet altijd mogelijk tijdens het prijsopgave stadium een oordeel te geven over de staat van deze oude materialen. U zult ten alle tijden bij het verstrekken van opdracht tot restauratie of reparatie op dit risico, dat geheel voor rekening komt van de opdrachtgever(ster), worden gewezen. 
4.4 Mocht het gegeven als vermeld in artikel 4.3 zich voordoen, dan zal de ondernemer alvorens tot verdere restauratie of reparatie over te gaan de opdrachtgever(ster) berichten van de mogelijkheden en extra kosten. 
4.5 Voordat de restauratie of reparatie werkzaamheden hervat worden dient er een aanvullende opdracht te worden verstrekt. 
4.6 Indien de restauratie of reparatie werkzaamheden niet hervat worden, zal er een factuur worden opgemaakt voor de tot dan gemaakte kosten. 
4.7 Indien de in artikel 4.3 bedoelde onderdelen stuk gaan door ondeskundig handelen of nalatigheid van de ondernemer zal deze ook de meerkosten voor zijn rekening nemen. 
4.8 Zodra de restauratie of reparatie klaar is zal de ondernemer de opdrachtgever(ster) daarover op de afgesproken wijze berichten, telefonisch of schriftelijk. 
4.9 Indien na 30 kalenderdagen de gerestaureerde of gerepareerde goederen niet zijn opgehaald, zal de ondernemer de opdrachtgever(ster) hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem verzoeken om de gerestaureerde of gerepareerde goederen op te halen. Tevens zal de ondernemer de opdrachtgever(ster) er op wijzen dat er ook niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan zoals in artikel 5 vermeld staat. 
4.10 Indien één jaar na verstrijken van de opdracht datum de gerestaureerde of gerepareerde goederen niet zijn opgehaald, worden zij het eigendom van de ondernemer en zal er geen restituties plaats vinden van de betalingen die gedaan zijn door de opdrachtgever(ster) aan de ondernemer. 

Artikel 5 - Betalingsverplichting. 
5.1 Van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag dient 50 % betaald te worden bij opdracht verstrekking en 50 % direct bij aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen. 
5.2 Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na dagtekening van de factuur. 
De opdrachtgever(ster) is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. 
5.3 Indien de opdrachtgever(ster) in verzuim is, stuurt de opdrachtnemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever(ster) op zijn verzuim wijst en waarin hij de betalingsafspraken hanteert zoals hieronder vermeld en in de factuur of offerte vermeld staat. 
§ eerste herinnering 1 week na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 5.00 
§ tweede herinnering 2 weken na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 10.00 
§ derde herinnering 4 weken na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 20.00 
5.4 Indien de opdrachtgever(ster) ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. 

Artikel 6 - Wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten. 
6.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. 
6.2 De door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever(ster). 

Artikel 7 - Opschorting van de betalingsverplichting. 
De opdrachtgever(ster) is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever(ster) niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 8 - Recht van terughouding. 
De ondernemer is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de opdrachtgever(ster hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 9 - Reclameren en service.
9.1 Indien de opdrachtgever(ster) niet tevreden is met het beoogde resultaat kan de opdrachtgever(ster) binnen 30 dagen na afhalen van de restauratie of reparatie hierover reclameren. 
9.2 Mocht blijken dat de restauratie of reparatie geheel of gedeeltelijk niet is uitgevoerd volgens afspraak dan wel gebreken vertoont zal de ondernemer de restauratie of reparatie voor zijn kosten herstellen. 
9.3 De ondernemer garandeert de goede uitvoering van de met hem gesloten overeenkomsten voor restauratie of reparatie. 

Door onze Restauraties en reparaties te accepteren verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene restauratie- en reparatievoorwaarde 


Copyright Atelier Wiesje © 2024
Hessenweg 181A | 3731 JH, De Bilt 
Nederland